×

Koncepce

Škola Donum Felix – spoluvytváříme s dětmi školu jako Šťastný dar

Škola Donum Felix je soukromá škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Koncepce školy je popsána podle školského zákona ve školním vzdělávacím programu respektujícím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který sám o sobě podporuje individualitu škol a umožňuje následující moderní přístupy.

Společné učení dětí probíhá ve věkově smíšených skupinách – to podporuje spolupráci a komunikaci mezi dětmi a umožňuje přirozené učení dětí navzájem. Spolupráce mladších a starších dětí podporuje také vytváření zdravého a bezpečného prostředí mezi dětmi, které je silnou prevencí výskytu šikany. Individualizované vzdělávání umožňuje dětem objevit a využívat svůj vlastní učební styl. Je podporována vlastní aktivita dětí v učení. Dětem je umožněna koncentrace na jimi zvolenou činnost podle jejich časové potřeby. Dětem zvyklým na vedení je nabídnuta podpora pro přechod k autonomii a vlastní iniciativě.

Učitelé jsou především asistenti vzdělávacího procesu, kteří se připojují k dětem. Škola používá vzdělávací přístupy postavené na vnitřní motivaci dětí a k tomu využívá různorodé způsoby a formy práce z programů a konceptů.

Organizace učení

Učení  zahrnuje jak společné aktivity dětí v heterogenní sociální skupině, tak i individuální aktivity. Učební prostor umožňuje volný přístup dětí k pomůckám a materiálům a spolupráci mezi dětmi. Děti mají možnost volného pohybu při učení (v rámci vymezených hranic bezpečného prostředí). To dětem umožňuje maximálně využívat připravené prostředí, realizovat své vývojové úkoly, mít dostatek času na objevování, soustředění, vlastní tempo, vzájemnou pomoc.

Využíváme také externích příležitostí pro učení – vzdělávací akce a výukové programy kulturních organizací zaměřené na školy, návštěvy přírody, galerií, muzeí, zajímavých pracovišť, pozvání odborníků do školy,  příležitosti nabízené regionem a aktuální témata.

Vztahy

Připisujeme velkou důležitost dobré kvalitě vztahů a sociálních procesů, které jsou i předpokladem kvalitního učení. Za důležité hodnoty považujeme vzájemný respekt, ohleduplnost, pomoc a otevřenou komunikaci mezi účastníky vzdělávacího procesu. Děti se  společně s dospělými podílejí na vytváření pravidel a společně hledají řešení, pokud jsou pravidla porušována. Zaměřujeme se na prevenci konfliktů a na podporu jejich účastníků. Přitom využíváme postupy demokratické školy a přístup nenásilné komunikace.

Hodnocení

Je podporována spolupráce mezi dětmi a sebehodnocení. Školní aktivity dětí nejsou hodnoceny známkami ani jinými nástroji, které vedou k porovnávání výkonů a soutěži. Výroční hodnocení je slovní.

Zařízení školy

Škola je zařízena jako připravené a podnětné prostředí pro společnou i individuální práci dětí – není tedy členěna na jednotlivé učebny, ale na prostory vybavené informačními technologiemi, pomůckami a materiály zaměřenými na různé činnosti. Prostředí je uzpůsobeno také pro sebevyjádření dětí uměleckými prostředky. Děti upřednostňují pomůcky a zdroje informací s interaktivními a tvořivými způsoby práce pro experimenty a objevování, vyhledávání informací, výběr vlastních otázek a témat k dalšímu učení.

Vnitřní učební prostory jsou rozšířeny o venkovní prostředí, které  dětem nabízí další praktické zkušenosti, ale i důležitou možnost pohybu.

Ve škole je výdejna jídla, které se do školy  dováží ze školní kuchyně Středního odborného učiliště ve Vrapicích.  Každý oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a salátu nebo zákusku nebo ovoce.

Příprava na další stupeň vzdělávání

Škola Donum Felix svými hodnotami,  obsahem a organizačními formami vzdělávání naplňuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a popsané klíčové kompetence a zajistí tak přípravu dětí na přechod k dalšímu stupni vzdělávání. V případě speciálních potřeb dětí včetně přípravy na specifické zkoušky můžeme ve spolupráci s dítětem a s rodiči vytvořit individuální plán přípravy.

Vycházíme z předpokladu, že hlavní přidanou hodnotou vzdělávání a předpokladem jeho úspěšné celoživotní realizace jsou kompetence popsané v profilu absolventa školy. Dílčí znalosti jsou užitečné, pokud je děti mají uspořádány ve smysluplných myšlenkových konceptech, jinak jsou k nepotřebě a mozek je rychle zapomíná. Ale i tak jsou znalosti sice důležitou, ale pouze jednou ze součástí komplexní osobnosti, pro kterou bude stále důležitější rozpoznat, co je důležité, umět se učit, učit se s radostí a dosahovat mistrovství v oboru svého talentu a zájmu.

Současný rozsah školní docházky 1. – 9. třída ZŠ v budoucnosti rozšíříme o mateřskou školu a předpokládáme i pokračování v rámci středoškolského vzdělávání.

Profil absolventa školy

• má zdravou sebeúctu, zná své přednosti i nedostatky
• vyjadřuje své názory a postoje, nebojí se dělat rozhodnutí a přijímat jejich důsledky
• rozumí sobě i druhým, navazuje a rozvíjí vztahy opřené o vzájemný respekt
• objevuje a rozvíjí své talenty
• přemýšlí, vytváří si vlastní koncepty a zaujímá poučený postoj k okolnímu světu; je schopný vymýšlet nové věci, přemýšlet nad nimi kriticky, umí aplikovat nabyté znalosti i mimo kontext, ve kterém se je učil