Koncepce

Škola Donum Felix – spoluvytváříme s dětmi školu jako Šťastný dar

Koncepci školy lze zjednodušeně charakterizovat pomocí následujících sloganů a klíčových slov:

  • Plná důvěra v dítě, v jeho pozitivní vnitřní program a vnitřní motivaci.
  • Svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince.
  • Věkové míchání.
  • Přirozené učení a autonomie učení.
  • Demokratické rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý, společné vytváření a vymáhání pravidel.
  • Kvalitní vztahy a otevřená komunikace.
  • Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace.
  • Spolupráce a vzájemná pomoc.

Škola Donum Felix je soukromá škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Koncepce školy je popsána podle školského zákona ve školním vzdělávacím programu respektujícím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který sám o sobě podporuje individualitu škol a umožňuje následující moderní přístupy.

Posláním školy Donum Felix je poskytovat dětem základní vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře a vnitřní motivaci.

Vize školy „jsme a rosteme spolu“ vyjadřuje náš hlavní záměr, kterým je vytvářet bezpečné, autentické, demokratické a inspirující prostředí pro svobodný rozvoj a učení všech, kdo jsou součástí školy – dětí, učitelů, dobrovolníků a externistů. Někdy proto také o naší škole hovoříme jako o učící se škole.

V pedagogice vycházíme z konstruktivismu a na něj navazujících teorií učení, především pak z humanistické teorie vzdělávání, kde nás inspirují autoři jako Maslow, Rogers nebo Neil.

Koncepce školy je vedle našich pedagogických zkušeností inspirována především zahraniční zkušeností svobodných demokratických škol. Jako první škola v České republice jsme se v roce 2016 stali součástí evropské sítě svobodných demokratických škol.

Současný rozsah školní docházky 1.–9. třída ZŠ chceme v budoucnosti rozšířit o středoškolské vzdělávání a případně i o mateřskou školu.